144463170895331
 
  • Piotr Mechlinski

Książka: "Trwałą przemiana". Jak rozpoznać rzetelne badania naukowe?


Wiele dyskusji związanych z badaniami naukowymi i żartów z "amerykańskich naukowców" wynika z niedostatecznego warsztatu badaczy. Dotyczy to również mindfulness i szeroko badanych kursów MBSR. To właśnie skłoniło Davida Golemana oraz Richarda Davidsona do zbadania dostępnego materiału naukowego na temat mindfulness i wydania książki The "Science of Meditation" (polski tytuł "Trwała Przemiana").

Wskazali oni kilka obszarów odróżniających rzetelne badania od amatorskich:

  1. Wystarczająco liczna próba (wiele badań odbywa się na grupie 10-20 osób, a to za mało).

  2. Odpowiednia grupa kontrolna (porównajmy praktykujących MBSR na przykład z uprawiającymi sport lub inny rodzaj technik relaksacyjnych a nie z nic nie robiącymi osobami).

  3. Wyciąganie wniosków tylko na bazie korelacji (korelacja nie oznacza przyczynowości - ludzie w Finlandii są szczęśliwi nie z powodu braku słońca lub mroźnego klimatu).

  4. Brak chęci powtarzania eksperymentów (trzeba sprawdzić czy kolejne badanie da podobny rezultat).

Więcej w książce (polecam).Much research-related discussions and jokes about "American scientists" come from insufficient research skills. This also applies to mindfulness and widely examined MBSR courses. This is what prompted David Goleman and Richard Davidson to research the available scientific material on mindfulness and to publish the book The Science of Meditation (also known as "Altered Traits").

They identified several areas that distinguish thorough research from amateur research:

  1. A sufficiently large sample (many studies are carried out on a group of 10-20 people, which is not enough).

  2. Appropriate control group (compare MBSR practitioners with, for example, those practicing sports or other types of relaxation techniques, and not with people who do nothing).

  3. Drawing conclusions only on the basis of correlation (correlation does not mean causation - people in Finland are happy not because of lack of sun or cold climate).

  4. Lack of willingness to repeat the experiments (it is necessary to check if the next test will give a similar result).

More in the book (I recommend).

4 wyświetlenia0 komentarz