144463170895331
 
  • Piotr Mechlinski

Nauka: Kurs MBSR skutecznie obniża dolegliwości astmy.

W tym badaniu oceniano skuteczność programu "redukcja stresu opartego na uważności" (MBSR) w poprawianiu związanej z astmą jakości życia i czynności płuc u pacjentów z astmą.


Metody: W randomizowanym, kontrolowanym badaniu porównano 8-tygodniowy program MBSR (n = 42) z edukacyjnym programem kontrolnym (n = 41) u dorosłych z łagodną, ​​umiarkowaną lub ciężką przewlekłą astmą rekrutowanych w ambulatoryjnej podstawowej opiece lekarskiej w szpitalu uniwersyteckim. Głównymi metodami oceny były jakość życia (kwestionariusz dotyczący jakości życia w astmie) i czynność płuc (zmiana w stosunku do wartości wyjściowej w średnim 2-tygodniowym porannym szczytowym przepływie wydechowym (PEF)). Drugorzędowymi wynikami była kontrola astmy oceniona zgodnie z wytycznymi National Institutes of Health / National Heart Lung and Blood Institute z 2007 roku oraz stres (Perceived Stress Scale (PSS)). Oceny kontrolne przeprowadzono po 10 tygodniach, 6 i 12 miesiącach.


Wyniki: Po 12 miesiącach MBSR przyniosło klinicznie istotną poprawę jakości życia w stosunku do wartości wyjściowej (różnica w wyniku kwestionariusza oceny jakości życia astmy dla MBSR vs grupa kontrolna: 0,66 (95% CI 0,30 do 1,03; p <0,001)), ale nie w funkcjonowaniu płuc (poranna PEF, zmienność PEF i wymuszona objętość wydechowa w ciągu 1 s). MBSR spowodował również klinicznie istotną poprawę postrzeganego stresu (różnica w wyniku PSS dla MBSR vs grupa kontrolna: -4,5 (95% CI -7,1 do -1,9; p = 0,001)). Nie było istotnej różnicy (p = 0,301) w odsetku pacjentów w MBSR z dobrze kontrolowaną astmą (7,3% na początku badania do 19,4%) w porównaniu z grupą kontrolną (7,5% na początku badania do 7,9%).


Wnioski: MBSR przyniósł trwałą i istotną klinicznie poprawę jakości życia związanej z astmą i stresu u pacjentów z astmą przewlekłą, bez poprawy czynności płuc.


Link do badania: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00682669


Background: This study evaluated the efficacy of a mindfulness training programme (mindfulness-based stress reduction (MBSR)) in improving asthma-related quality of life and lung function in patients with asthma.


Methods: A randomised controlled trial compared an 8-week MBSR group-based programme (n=42) with an educational control programme (n=41) in adults with mild, moderate or severe persistent asthma recruited at a university hospital outpatient primary care and pulmonary care clinic. Primary outcomes were quality of life (Asthma Quality of Life Questionnaire) and lung function (change from baseline in 2-week average morning peak expiratory flow (PEF)). Secondary outcomes were asthma control assessed by 2007 National Institutes of Health/National Heart Lung and Blood Institute guidelines, and stress (Perceived Stress Scale (PSS)). Follow-up assessments were conducted at 10 weeks, 6 and 12 months.


Results: At 12 months MBSR resulted in clinically significant improvements from baseline in quality of life (differential change in Asthma Quality of Life Questionnaire score for MBSR vs control: 0.66 (95% CI 0.30 to 1.03; p<0.001)) but not in lung function (morning PEF, PEF variability and forced expiratory volume in 1 s). MBSR also resulted in clinically significant improvements in perceived stress (differential change in PSS score for MBSR vs control: -4.5 (95% CI -7.1 to -1.9; p=0.001)). There was no significant difference (p=0.301) in percentage of patients in MBSR with well controlled asthma (7.3% at baseline to 19.4%) compared with the control condition (7.5% at baseline to 7.9%).


Conclusions: MBSR produced lasting and clinically significant improvements in asthma-related quality of life and stress in patients with persistent asthma, without improvements in lung function.


Link: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00682669


Clinical trial registration number: Asthma and Mindfulness-Based Reduction (MBSR) Identifier: NCT00682669. clinicaltrials.gov.

3 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie